image
دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه
دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت دانشیار گروه برق دانشگاه مازندران
دکتر خلیل گرگانی فیروزجاه

تحصیلات

راه های ارتباطی